Častokrát sa stáva, že volebný program akýchkoľvek kandidátov je plný všeobecných slov, či len pomenovaním problémov.  Alebo nereálnych sľubov, na ktoré sa neskôr akosi zabúda.

Ja však ako jeden z vás, Vranovčanov, chcem ponúknuť skutočne reálne riešenia  problémov v mnohých oblastiach. Lebo trápia aj mňa dlhé roky.  Zároveň  chcem, aby tieto riešenia určovali smer vývoja mesta do budúcich období, mali koncepciu, ako naše mesto posunúť vyššie. Aby v susedných, aj vzdialenejších okresných mestách povedali: „pozrite sa, že sa to dá... napríklad v takom Vranove!“

Aby mladí ľudia nechceli odchádzať, aby sa naše deti vracali domov a chceli tu žiť a pracovať.

Viem, že to nebude ľahké - vravím o zodpovednej a poctivej drine, využívaní ponúkaných zdrojov, či už finančných, materiálnych, alebo odborných. A nie o osobnom prospechu a pohodlí.

 • prioritne budeme vychádzať v ústrety všetkým miestnym podnikateľom pri ich aktivitách
 • nebudeme iba čakať na investorov, ale aktívne ich vyhľadávať. Zriadim špeciálny tím, ktorý bude aktívne vyhľadávať zahraničných aj tuzemských investorov
 • využijeme vplyv Vranovčanov v Bratislave, budeme neustále cestovať a aktívne pôsobiť na ministerstvách tak, aby sme pre priemyselný park získali investorov
 • priemyselný park bude mať správcu, ktorý sa postará o dokonalú prípravu pre investorov (vysporiadanie pozemkov, parcelizácia parku s privedením prípojok inžinierskych sietí)
Rodiny s deťmi – bývanie, sociálna infraštruktúra a voľnočasové aktivity
 • prioritou bude prehodnotiť Územný plán mesta s cieľom vytvoriť ďalšie plochy pre individuálnu bytovú výstavbu, ale aj pre bytové domy. Následne hľadať možnosti výstavby. Bez tohto kroku sa nám mladí ľudia nevrátia do Vranova, naopak, budú odchádzať ďalší
 • naďalej budem podporovať záujmové kultúrne útvary a športové mládežnícke oddiely
 • doplníme detské ihriská, športoviská pre deti a mládež, pridelíme pravidelnú kontrolu ich stavu konkrétnym zodpovedným osobám, priniesť mechanizmus využívania ihrísk základných škôl verejnosťou tak, aby to bolo prínosné pre obyvateľov, aj pre školu
 • pripraviť trasovanie cyklotrás cez Vranov tak, aby sa napájali na plánované, aj existujúce trasy na hraniciach mesta. Využiť eurofondy na to zamerané. Zároveň využiť výstavbu protipovodňového valu brehu Tople na výstavbu ďalšej cyklotrasy s oddychovými bodmi
 • v blízkosti brehov Tople zriadiť rekreačnú oddychovú zónu so základnou infraštruktúrou
 • urýchlene budem riešiť bezpečnosť nastupujúcich a vystupujúcich detí z áut pri základných a materských školách (napr. pri ZŠ Lúčna)
Zdravie, životné prostredie, odpadové hospodárstvo
 • zaktualizovať a prepracovať generel zelene mesta, plán výsadby a jej revitalizácie
 • dôslednejšie využívať inštitút verejno-prospešných prác nielen na čistenie plôch, ale aj kanálov, a likvidácie divokých skládok. Osobne budem minimálne raz týždenne a neohlásene kontrolovať v rôznych častiach mesta prácu týchto zamestnancov
 • vybudovať podzemné veľkokapacitné kontajnery, čím sa zníži potreba množstva výjazdov techniky a tak sa aj zamedzí návštevnosti „vyberačmi kontajnerov“, ktorí robia neporiadok
 • prehodnotiť zmluvu so súčasným spracovateľom odpadov tak, aby bola výhodná predovšetkým pre občanov, dôslednejšie kontrolovať vývozy a množstvá komunálneho a separovaného odpadu
 • výrazne budeme motivovať verejnosť k separácii odpadu, čím sa zníži množstvo komunálneho odpadu, za ktorého spracovanie sa platí. Zároveň prispejeme k odľahčeniu enviromentálnej záťaži nášho regiónu
Doprava
 • razantne budem riešiť komplikovaný právny a zmluvný stav so spoločnosťou EEI v snahe zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky parkovania a statickej dopravy pre mesto a pre občanov Vranova
 • budem trvať na dostavbe parkovacieho domu súkromným investorom, ktorý sa v minulosti zaviazal pri kúpe mestskej nehnuteľnosti v centre mesta realizáciou tohto zámeru - vytypujeme lokalitu a nájdeme mimorozpočtové zdroje financovania na ešte jeden mestský parkovací dom
 • traumatickým bodom dopravy je križovatka pri OD Tesco. V spolupráci s kompetentnými orgánmi (nie je to mestská komunikácia) chcem riešiť technicky iný typ križovatky, umožňujúci plynulejší prechod vozidiel týmto dopravným uzlom
 • budem v spolupráci s poslancami VÚC a dotknutými orgánmi iniciovať urýchlené konanie pre severné napojenie vstupu do mesta, v snahe odľahčiť súčasnú dopravnú zaťaženosť
Sociálne služby, seniori
 • zriadiť tzv. senior taxi – mestské vozidlo pre pomoc s prepravou starších občanov, ktorí majú problém mobility, dostať sa k lekárovi, či na nákup za jasne stanovených pravidiel
 • v spolupráci s VÚC, štátom, prípadne súkromným sektorom vybudovať ďalšie zariadenie pre seniorov, kapacity už nebudú postačovať
 • vytvoríme aj denný stacionár pre seniorov, aby ich pracujúce deti mohli aj pracovať, aj sa starať o svojich rodičov
 • opravou priestorov Klubov seniorov a systematickou finančnou podporou s jasnými pravidlami podporiť ich činnosť
Ostatné služby
 • Reštrukturalizácia a sfunkčnenie technických služieb mesta pre služby zimnej údržbu a celoročnej správy komunikácií, chodníkov, čistoty mesta, údržby zelene v celom meste
 • zdravotne ťažko postihnutým občanom mesta a dobrovoľným darcom krvi poskytneme väčšie výhody, vyššiu úľavu na daniach, zľavy na kultúrne a športové podujatia organizované mestskými organizáciami, zľavy na parkovnom
 • výherné zariadenia a automaty sú výherné len pre ich majiteľov. Užívateľom spôsobujú závislosť a bludný kruh. V rodinách spôsobujú neriešiteľné problémy. Preto chcem prostredníctvom petície – legálneho nástroja a následných krokov v zmysle platnej legislatívy vytlačiť hazard z mesta. Tak vytlačíme aj klientelu, o ktorú naše mesto nestojí.
 •  v posledných rokoch občania, ale aj podnikatelia na území mesta pociťujú nezáujem zamestnancov MsÚ pomôcť riešiť problémy. Sú im ako keby na obtiaž. To sa zmení. Primátor a zamestnanci úradu sú zamestnancami ľudí - tí ich platia!
 • spôsob práce podľa hesla „Čo je dobré - to urobil primátor, čo je zlé, za to môžu poslanci“ nemôže dlhodobo fungovať.  Zvlášť, keď už ho presadzujú aj zamestnanci úradu. Primátor a poslanci musia ťahať spolu, len tak to prinesie výsledky. Spolu v prospech občanov nášho Vranova. Primátor musí spájať, nie rozdeľovať.
 • primátor spolu s poslancami si musia nájsť čas na stretnutia s občanmi po jednotlivých mestských častiach. Aspoň raz ročne na verejných zhromaždeniach. Inak sa nedozvedia, čo všetko ešte ľudí trápi, a čo z toho najviac...
 • primátor musí byť často „v teréne“, na sídliskách, na uliciach, s ľuďmi. Len tak bude mať väčší prehľad o živote v meste a jeho problémoch. Správy položené na stôl zďaleka neprinesú riešenia.
 • obyvatelia majú mať možnosť ohodnotiť zamestnancov úradu, ich snahu, odbornosť a profesionalitu prostredníctvom hodnotenia na tablete pri východe z mestského úradu. To bude dôležitá informácia pre primátora o „jeho zamestnancoch“ a opatreniach pre zlepšenie služieb obyvateľom.
Ak má byť Vranov moderným mestom, musí využívať digitálne, informačné a komunikačné technológie pre zvýšenie kvality života. Preto podporíme spoločnosť, ktorá vybuduje kvalitnú optickú infraštruktúru na území celého mesta, vrátane prímestských častí a rodinnej zástavby. Vďaka nej budeme môcť využiť nasledovné vymoženosti:
 • občania budú môcť komunikovať s mestským úradom online, vrátane elektronickej podateľne
 • všetky zásadné projekty, zámery mesta, bude mesto nielen vopred oznamovať, ale aj konzultovať s občanmi mesta, vrátane mestského referenda
 • rozšírenie zabezpečovacích, monitorovacích zariadení a kamerových systémov
 • inteligentné riadenie prispôsobiteľného pouličného osvetlenia
 • inteligentné riadenie dopravy v meste vrátane inteligentnej svetelnej signalizácie, informovanosti o voľných parkovacích miestach
 • mestský televízny kanál
 • monitorovanie vývozu odpadu, vyhodnotenie jeho množstva a optimalizácia vývozov
 • online monitorovanie čistoty ovzdušia
 • mestská polícia musí byť neustále v teréne, ľudia ich prítomnosť musia cítiť. Nie však iba ako vyberačov pokút za nezaplatené, alebo nesprávne parkovanie. Každý obvod musí poznať svojho policajta.V aute ho nik poznať nebude
 • konečne vytlačiť asociálov z mesta. Myslím tým alkoholické skupiny bezdomovcov a alkoholikov, ktorí dennodenne „piknikujú“ po sídliskách, pri obchodoch. A to od rána do večera. Toto mestským policajtom nevadí? Ľuďom áno, ale už sa boja volať, neriskujú kameň do okna
 • sú naozaj funkčné všetky  kamery v meste? Je pri nich 24 hodinová obsluha? Zdá sa, že nie a tak sa stráca ich prevenčný význam a prípadný okamžitý poriadkový zásah
 • mesto nepatrí len návštevníkom, ale predovšetkým jeho obyvateľom. Preto je čas už konečne venovať pozornosť sídliskám a uliciam mesta, ktoré boli opomínané za posledné obdobia.
 • obyvatelia Okulky a Sídliska 1. Mája sú už dosť potrestaní tým, že bývajú v kopcoch a hustej zástavbe, nemajú opravené chodníky, nemajú parkoviská. Hustá zástavba bez architektonickej tváre a vybavenosti pre mladé rodiny je na sídlisku Lúčna - práve tu malo byť pekné nové centrum mesta. Kde je?
 • na ľudí  na Rodinnej Oblasti sa úplne zabúda. Kriminalita tam rastie, ale opravujú  sa len bytovky tzv „neprispôsobivých občanov“. Títo  ľudia sú vlastne potrestaní tým, že tam bývajú.  Rozšírime aj tu kamerový systém, posilníme hliadkovú službu
 • Lomnica, Čemerné , Táňa sú tiež Vranov, ale často sa na tieto lokality zabúda...
 • budeme riešiť bezpečnosť premávky vo frekventovaných častiach – napríklad na Ondavskej a Bernolákovej ulici
 • okamžite začneme riešiť parkovacie plochy na sídliskách, kde súčasné kapacity nepostačujú
 • rozpočet nie je dogma vytvorená úradníkmi z mestského úradu. Pri vypracovaní a pred schvaľovaním rozobrať položky verejnou diskusiou nielen na výboroch mestských častí, ale aj na stretnutiach s občanmi, diskusiou na internete premietnuť do rozpočtu potreby ľudí
 • jednotlivé položky „rozmeniť na drobné“. Nemôže sa opakovať to, že do jednotlivých blokov rozpočtu sú poschovávané financie, o ktorých použití rozhoduje iba primátor. Potom je tam veľmi veľký predpoklad zneužitia takýchto položiek.
 • rozbor hospodárenia mesta a čerpania rozpočtu uskutočniť verejne raz štvrťročne, nie iba raz ročne ako doposiaľ
 • tzv. „ havarijné stavy“ sú významné finančné položky, ktoré rozpočet neobsahuje. No úspešne sa dajú bez vedomia poslancov použiť na zadávanie zákaziek spriazneným firmám. Dokazuje to aj obdobie posledných rokov, keď sa to dialo pravidelne a len pre pár firiem. Podrobiť takéto „havarijné stavy“ verejnej kontrole.
 • vykonáme pasportizáciu majetku mesta, presné určenie nadbytočného majetku mesta a až potom následne ponúkneme tento majetok  na predaj, alebo prenájom. Nie naopak, náhodne podľa toho, kto má o čo záujem..

Tento volebný program je mojím záväzkom. Voči vám, obyvateľom, susedom, kolegom, voči všetkým Vranovčanom. Preto ho nazývam aj „Zmluva s Vranovčanmi“. Lebo je to vážny dokument, zaväzujúci. Aj keď občas boli na rôznych fórach aj nemiestne útoky či urážky, ukázalo sa aj veľa zaujímavých podnetov, pohľadov, upozornení na problémy, o ktorých som ani ja nevedel. A tak ste vlastne boli spolutvorcami tohto dokumentu. Je presný, konkrétny a pomerne aj rozsiahly. Možno narazíme na problémy pri riešeniach, možno sa nebude všetko dať vyriešiť hneď. Ale určite budem hľadať spôsoby ako problémy riešiť, a nie dôvody, prečo sa to nedá. Verím, že od vás dostanem mandát, aby som sa mohol po 10. novembri naplno pustiť do jeho plnenia.

S úctou